โรคอ้วนวัยเด็กภัยที่ควรเข้าใจ

ภาวะอ้วนในเด็กจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคไม่ติด ต่อเรื้อรัง เช่น โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง หัวใจและหลอดเลือด และไขมันสูง ในส่วนที่น่าเป็นกังวลที่สุดคือ ทำให้อัตราการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรเพิ่มสูงขึ้นเป็นอย่างมาก โดยโรคที่เกิดกับระบบไหลเวียนโลหิต มีอัตราการตายเป็นลำดับที่ 2 รองลงมาจากมะเร็ง (ข้อมูลจาก กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข)

อ.ดร.นภัสกร ชื่นศิริ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้ข้อมูลว่า ในปัจจุบันจะพบว่าเด็กอ้วนหรือเด็กที่มีภาวะน้ำหนักเกินมีอัตราการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จากสถิติของสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พบว่า เด็กในวัยเรียนมีภาวะน้ำหนักเกินและอ้วนถึง 12.9 เปอร์เซ็นต์ โดยสาเหตุหลักจะแบ่งออกเป็น 2 สาเหตุ คือ พฤติกรรมการรับประทานอาหาร และพฤติกรรมทางกาย พฤติกรรมการรับประทานอาหารนั้น จะพบว่าในปัจจุบันเด็กรับประทานอาหารที่มีสัดส่วนของไขมันและน้ำตาลในปริมาณที่สูงมากจากการรับประทานอาหารไม่เหมาะสม นอกจากนี้การรับประทานอาหารมากเกินความจำเป็นต่อร่างกายยังส่งผลให้ปริมาณการรับไขมันและน้ำตาลเข้าสู่ร่างกายอยู่ในปริมาณสูงเกินกว่าที่ร่างกายต้องการจะนำไปใช้จึงเกิดการสะสมในร่างกาย รวมถึงการรับประทานอาหารไม่เป็นเวลา หรืองดรับประทานอาหารเช้า พฤติกรรมทางกาย ในปัจจุบันจะพบว่ากิจกรรมทางกายของเด็กก่อนวัยเรียนและในวัยเรียนลดลงเป็นอย่างมาก โดยมีสาเหตุหลักมาจากผู้ปกครองและตัวเด็กเองมีความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการมีกิจกรรมทางกายเพื่อเพิ่มสุขภาวะพัฒนาทักษะทางร่างกาย ความคิด และสติปัญญาอยู่น้อย มุ่งหวังพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการเพียงอย่างเดียวเท่านั้น ทำให้ในบางโรงเรียนลดวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา ลดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเพิ่มวิชาสาระความรู้ทางวิชาการมากขึ้น. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth