กรมป่าไม้ติวเข้มเปิดโครงการ ฝึกอบรมอาสาสมัครพิทักษ์ป่า

กรมป่าไม้เอาจริงติวเข้มฝึกอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า สร้างจิตสำนึกของราษฎรในพื้นที่ให้มีอุดมการณ์ร่วมกันในการรักธรรมชาติและหวงแหนป่าไม้เมื่อวันที่ 6 ธ.ค.นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้  กล่าวระหว่างเป็นประธานเปิดงานโครงการฝึกอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) ประจำปี 2559 รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 6 – 9 ธ.ค. ณ.วัดพุน้ำร้อน ต.ด่านช้าง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี ว่า  สำหรับโครงการ รสทป.เพื่อจัดตั้งเครือข่ายและการมีส่วนร่วมในการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ทำให้ได้ทราบว่าโครงการ รสทป. รุ่นที่ 1 ในครั้งนี้เป็นโครงการที่บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ร่วมกับกรมป่าไม้ จัดทำขึ้นเพื่อสนองพระราชปณิธานของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อทรัพยากรป่าไม้ของชาติ และปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า โดยมีเป้าหมายในพื้นที่ป่าชุมชนที่ได้รับรางวัลตามโครงการ คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน มาดำเนินการตามโครงการ รสทป. เพื่อสร้างจิตสำนึกร่วมกันของราษฎรพื้นที่ ตั้งแต่ระดับหมู่บ้านจนถึงระดับชุมชนใหญ่ ให้เกิดความรัก หวงแหนป่า  อีกทั้งยังสร้างจิตสำนึกและอุดมการณ์ร่วมกันในการที่จะช่วยกันป้องกันรักษาป่าระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐกับราษฎรในพื้นที่